ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ตามที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณะแพทยศาสตร์ ให้ญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถโอนสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลอื่นๆ มาใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ […]

  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนสถานพยาบาลหลักเป็นรพ.ศรีนครทร์

  ตามที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณะแพทยศาสตร์ ให้ญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถโอนสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลอื่นๆ มาใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ […]

 • เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ รับสมัคร 13-17 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนปัจจุบัน ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้) ผู้ที่สนใจมาร่วมดำเนินงานและเสนอตัวเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผดุงผลประโยชน์ของพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ที่งานธุรการ […]

  เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานชุดใหม่

  เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ รับสมัคร 13-17 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนปัจจุบัน ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้) ผู้ที่สนใจมาร่วมดำเนินงานและเสนอตัวเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผดุงผลประโยชน์ของพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ที่งานธุรการ […]

 • ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน 1 ตุลา วันพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของชมรมฯ และการตอบข้อซักถาม ตลอดจนการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงาน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร […]

  1 ตุลาคม วันพนักงานมหาวิทยาลัย

  ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน 1 ตุลา วันพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของชมรมฯ และการตอบข้อซักถาม ตลอดจนการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงาน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร […]

 • รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี […]

  ชมรมพนักงานฯ แสดงความยินดี ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี […]

 •                 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร .อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ […]

  ชมรมพนักงานฯพบคณบดีใหม่ 4 คณะ หวังร่วมกันพัฒนาระบบพนักงาน

                  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร .อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ […]

 •     ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขาดสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว และข้อจำกัดจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งจัด 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 […]

  สรุปผลกิจกรรมเสวนาระดมความเห็นกองทุนรักษาพยาบาล

      ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขาดสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว และข้อจำกัดจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งจัด 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 […]

ข่าวจากสื่อ
 •   ที่มา : http://www.dailynews.co.th/ วันนี้(6 ต.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ชี้แจงกรณีพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ในสถาบันอุมศึกษาก่อนวันที่ 1ม.ค.2555 หลายแห่งกำลังประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเดือนตกเบิก ทั้งที่รัฐบาลที่ผ่านมาได้ปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าทำงานใหม่หลังวันที่ 1ม.ค.2555 ไปแล้ว ว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบฯให้แก่พนักงานสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าทำงานใหม่หลังวันที่ 1ม.ค. 2555 แล้วโดยตกเบิก […]

  เงินตกเบิกถึงพนักงานมหาวิทยาลัยแน่

    ที่มา : http://www.dailynews.co.th/ วันนี้(6 ต.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ชี้แจงกรณีพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ในสถาบันอุมศึกษาก่อนวันที่ 1ม.ค.2555 หลายแห่งกำลังประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเดือนตกเบิก ทั้งที่รัฐบาลที่ผ่านมาได้ปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าทำงานใหม่หลังวันที่ 1ม.ค.2555 ไปแล้ว ว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบฯให้แก่พนักงานสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าทำงานใหม่หลังวันที่ 1ม.ค. 2555 แล้วโดยตกเบิก […]

  Continue Reading...

 • จับตา สนช.สายการศึกษาเสนอตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา” แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดี “นิด้า” เผยเหตุเพราะที่ผ่านมานักการเมืองที่มาเป็น รมว.ให้ความสำคัญกับงานด้านอุดมศึกษาน้อยมาก ทำให้การปฏิรูปการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยไม่ไปถึงไหน มีคำถามถึงเรื่องคุณภาพ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ชี้ควรเร่งปรับการบริหารจัดการ เน้นสร้างเด็ก-งานวิจัยสำคัญพัฒนาประเทศ ผ่านวาระ 3 แล้ว สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2558 […]

  ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ผลประโยชน์เพื่อใคร?

  จับตา สนช.สายการศึกษาเสนอตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา” แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดี “นิด้า” เผยเหตุเพราะที่ผ่านมานักการเมืองที่มาเป็น รมว.ให้ความสำคัญกับงานด้านอุดมศึกษาน้อยมาก ทำให้การปฏิรูปการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยไม่ไปถึงไหน มีคำถามถึงเรื่องคุณภาพ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ชี้ควรเร่งปรับการบริหารจัดการ เน้นสร้างเด็ก-งานวิจัยสำคัญพัฒนาประเทศ ผ่านวาระ 3 แล้ว สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2558 […]

  Continue Reading...

 • เสมา 2 เดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ พร้อมเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เผยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวเอง ไม่มีใครร้องเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาเลย จี้ สกอ.เร่งสะสางปัญหาธรรมาภิบาลในมหา’ลัย วันนี้ (1 ต.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ  นี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย […]

  “กฤษณพงศ์” จี้ สกอ.สางปัญหาธรรมาภิบาลในมหา’ลัย?

  เสมา 2 เดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ พร้อมเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เผยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวเอง ไม่มีใครร้องเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาเลย จี้ สกอ.เร่งสะสางปัญหาธรรมาภิบาลในมหา’ลัย วันนี้ (1 ต.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ  นี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย […]

  Continue Reading...

ข่าวทั้งหมด