ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 • ตามที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณะแพทยศาสตร์ ให้ญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถโอนสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลอื่นๆ มาใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ […]

  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนสถานพยาบาลหลักเป็นรพ.ศรีนครทร์

  ตามที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณะแพทยศาสตร์ ให้ญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถโอนสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลอื่นๆ มาใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ […]

  Continue Reading...

 • เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ รับสมัคร 13-17 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนปัจจุบัน ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้) ผู้ที่สนใจมาร่วมดำเนินงานและเสนอตัวเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผดุงผลประโยชน์ของพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ที่งานธุรการ […]

  เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานชุดใหม่

  เชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ รับสมัคร 13-17 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนปัจจุบัน ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินและพนักงานเงินรายได้) ผู้ที่สนใจมาร่วมดำเนินงานและเสนอตัวเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผดุงผลประโยชน์ของพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ที่งานธุรการ […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน 1 ตุลา วันพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของชมรมฯ และการตอบข้อซักถาม ตลอดจนการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงาน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร […]

  1 ตุลาคม วันพนักงานมหาวิทยาลัย

  ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน 1 ตุลา วันพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของชมรมฯ และการตอบข้อซักถาม ตลอดจนการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงาน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร […]

  Continue Reading...

 • รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี […]

  ชมรมพนักงานฯ แสดงความยินดี ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี […]

  Continue Reading...

 •                 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร .อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ […]

  ชมรมพนักงานฯพบคณบดีใหม่ 4 คณะ หวังร่วมกันพัฒนาระบบพนักงาน

                  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร .อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ […]

  Continue Reading...

 •     ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขาดสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว และข้อจำกัดจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งจัด 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 […]

  สรุปผลกิจกรรมเสวนาระดมความเห็นกองทุนรักษาพยาบาล

      ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขาดสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว และข้อจำกัดจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งจัด 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 […]

  Continue Reading...

 • รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองปรานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เดินทางแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ในโอกาสได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.กริช […]

  ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองปรานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เดินทางแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ในโอกาสได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.กริช […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานร่วมระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรียนประชาคมชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่ได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากประชมคม จำนวน 5 ครั้ง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ทางชมรมเห็นว่าควรจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถตอบแบบสอบทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/Fzrgfk ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง กรรมการบริหารชมรมฯ สามารถดูร่างประกาศกองทันสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ที่ http://u-staff.kku.ac.th/?p=219

  ระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

  ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานร่วมระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรียนประชาคมชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่ได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากประชมคม จำนวน 5 ครั้ง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ทางชมรมเห็นว่าควรจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถตอบแบบสอบทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/Fzrgfk ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง กรรมการบริหารชมรมฯ สามารถดูร่างประกาศกองทันสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ที่ http://u-staff.kku.ac.th/?p=219

  Continue Reading...

 • รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเวทีระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …  ซึ่งกำหนดจัด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. […]

  ขอเชิญเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเวทีระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …  ซึ่งกำหนดจัด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ รองประธานชมรมพนักงานฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ […]

  ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

  ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ รองประธานชมรมพนักงานฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ […]

  Continue Reading...