Archive for September, 2013

 • รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี […]

  ชมรมพนักงานฯ แสดงความยินดี ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี […]

  Continue Reading...

 •                 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร .อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ […]

  ชมรมพนักงานฯพบคณบดีใหม่ 4 คณะ หวังร่วมกันพัฒนาระบบพนักงาน

                  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร .อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ […]

  Continue Reading...

 •     ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขาดสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว และข้อจำกัดจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งจัด 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 […]

  สรุปผลกิจกรรมเสวนาระดมความเห็นกองทุนรักษาพยาบาล

      ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขาดสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว และข้อจำกัดจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งจัด 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 […]

  Continue Reading...

 • รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองปรานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เดินทางแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ในโอกาสได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.กริช […]

  ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองปรานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เดินทางแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ในโอกาสได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.กริช […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานร่วมระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรียนประชาคมชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่ได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากประชมคม จำนวน 5 ครั้ง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ทางชมรมเห็นว่าควรจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถตอบแบบสอบทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/Fzrgfk ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง กรรมการบริหารชมรมฯ สามารถดูร่างประกาศกองทันสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ที่ http://u-staff.kku.ac.th/?p=219

  ระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

  ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานร่วมระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรียนประชาคมชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่ได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากประชมคม จำนวน 5 ครั้ง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ทางชมรมเห็นว่าควรจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถตอบแบบสอบทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/Fzrgfk ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง กรรมการบริหารชมรมฯ สามารถดูร่างประกาศกองทันสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ที่ http://u-staff.kku.ac.th/?p=219

  Continue Reading...