สรุปการประชุมกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

bkbuddha_01_585_389_90

จากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุน (ตามเอกสารแนบ) โดยในระเบียบนั้นมีสิ่งที่สาคัญที่ยังตกหล่น และในที่ประชุมได้ผู้ถึงดังนี้

1. วิธีการเป็นสมาชิกของกองทุน เกิดขึ้นโดยการสมัคร หรือ บังคับให้เป็นสมาชิก และครอบคลุมถึงพนังงาน/บุคลากรอื่นใดบ้าง

2. วิธีการจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุน เกิดขึ้นโดยใช้เงินมหาวิทยาลัย หรือ ใช้เงินเดือนที่มหาวิทยาลัยหักไว้เพื่อเป็นสวัสดิการ หรือ มีการหักเงินเดือนของพนักงานในลักษณะเดียวกันกับประกันสังคม (7% หรือ 5% หรือ 3% ของเงินเดือน) หรือ อื่นๆ ทางกองการเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลจางกองคลังอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ และจะส่งข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง

3. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ในเบื้องต้นทางกองการเจ้าหน้าที่ได้ทาการร่างประกาศไว้แล้ว (ตามเอกสารแนบ) ทางคณะอนุกรรมการจะต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดสิทธิในการเบิกจ่ายเรื่องอะไรได้บ้าง (ในเบื้องต้นให้ใช้เช่นเดียวกับข้าราชการเพื่อง่ายต่อการอ้างอิง) วงเงินเท่าใดในแต่ละปี

ที่แจ้งประเด็นมาทั้งหมดนี้อาจจะต้องมีการจัดทาประกาศกองทุน เพื่อให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดหนังสือสรุปการประชุมที่นี่