ขอเชิญเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเวทีระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …  ซึ่งกำหนดจัด 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องประชุมสายสุรี  จุติกล  คณะศึกษาศาสตร์

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร

ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องประชุมเวชวิชาคาร 2 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์

ครั้งที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 56 เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวม  วิทยาเขตหนองคาย

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://goo.gl/VEYftj

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายภาสกร  เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมพนักงาน E-mail:tpassa@kku.ac.th  โทรศัพท์ 08-0325-7689

 

6    2

3

4

5