ระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานร่วมระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

เรียนประชาคมชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน

ตามที่ได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากประชมคม จำนวน 5 ครั้ง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ทางชมรมเห็นว่าควรจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถตอบแบบสอบทางออนไลน์ได้ที่

http://goo.gl/Fzrgfk

ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

กรรมการบริหารชมรมฯ

สามารถดูร่างประกาศกองทันสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ที่ http://u-staff.kku.ac.th/?p=219