ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

image2

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองปรานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เดินทางแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ในโอกาสได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอีกท่านที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร ทางชมรมพนักงานฯ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดย ผศ.ดร.กริช กล่าวว่า “ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ขณะนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมคณบดี) ได้มีพนักงานมหาวิทยาลัยหลายท่านเข้าไปเป็นองค์ประชุมมากขึ้น ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งหากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยก็ยินดีช่วยสนับสนุนและเป็นกระบอกเสียงแทนประชาคมพนักงาน เพราะพนักงานก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี”