สรุปผลกิจกรรมเสวนาระดมความเห็นกองทุนรักษาพยาบาล

image 2   image 3
ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขาดสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว และข้อจำกัดจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัย ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นซึ่งจัด 5 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 56 ที่ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ส.ค. 56 ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกล คณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ส.ค. 56 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร
ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ส.ค. 56 ที่ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 56 ที่ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตหนองคาย
จากการจัดเสวนาทั้ง 5 ครั้ง ได้แนวทางการดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้
1. เห็นด้วยให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน
2. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินตั้งต้นเพื่อจัดตั้งกองทุน
3. การเข้าเป็นสมาชิกของพนักงานให้เป็นแบบสมัครใจ มีการสมทบเงินระหว่างสมาชิกและมหาวิทยาลัย โดยสัดส่วนหรือรายละเอียดนั้นให้พิจารณาหาความเหมาะสมอีกครั้ง
4. สิทธิการใช้ครอบคลุมตนเอง สามี/ภรรยา บุตร และบิดามารดา หากในปีใดไม่ได้ใช้สิทธิ ให้มีการสะสมใช้ในปีถัดๆไปได้
5. ให้จัดให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดช่องบริการสำหรับบุคลากรและครอบครัวแยกจากการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป รวมถึงขอให้มหาวิทยาลัยหารือร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายในการจัดบริการแก่บุคลากรวิทยาเขตหนองคายเช่นเดียวกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
และมีประเด็นอื่นๆที่ได้รับการเสนอแนะและอภิปรายในวงกว้าง และเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้รับข้อสรุป
ทางชมรมพนักงานเห็นว่าควรมีการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://goo.gl/Fzrgfk