ชมรมพนักงานฯพบคณบดีใหม่ 4 คณะ หวังร่วมกันพัฒนาระบบพนักงาน

 

image 7

image 6

image 5

 

 

 

 

 

 

image 8

 

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร

.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมฯ และผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ กรรมการชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ 4 คณะวิชา ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

โดยเข้าคารวะ ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์รศ.ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ณ  สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ  เจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ  สำนักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (รับตำแหน่งวันที่ 1 ต.ค. 2556) ณ  สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี

พร้อมนี้ชมรมพนักงานฯ ได้ร่วมหารือกับคณบดีทั้ง 4 ท่าน โดยเล่าถึงแนวทางการดำเนินการของชมรมฯที่ผ่านมา และวาระเร่งด่วน 2 เรื่องที่กำลังเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย การของตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการที่ยังมีปัญหาและยังต้องปรับปรุงแก้ไขวิธีการ และการดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานฯ ที่เร่งดำเนินการอยู่ และได้ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารคณะทั้ง 4 คณะที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย