1 ตุลาคม วันพนักงานมหาวิทยาลัย

img11

ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน 1 ตุลา วันพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของชมรมฯ และการตอบข้อซักถาม ตลอดจนการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงาน มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปประเด็นเรื่องสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งระบบ และสวัสดิการของพนักงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น การโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของญาติสายตรงเพื่อมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น หรือสวัสดิการเรื่องอื่นๆที่จะต้องร่วมกันพัฒนา

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน สรุปประเด็นเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งระบบ กฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงชี้แจงวิธีการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การปรับเงินค่าตอบแทนตามวุฒิในปี 2555-2557 ที่ผ่านมา

นายบัญชา  พระพล รองประธานชมรมพนักงาน มข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การดำเนินงานของเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างกระบวนการตราเป็นกฎหมาย

โดยในช่วงท้าย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ได้ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจและตอบคำถามของพนักงานในการร่วมกันพัฒนาระบบของพนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี และสรุปเนื้อหาและข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานในโอกาสต่อไป

ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมพนักงาน (ชุดปัจจุบันหมดวาระวันที่ 30 ตุลาคม 2557) โดยดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook กลุ่ม ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://www.facebook.com/groups/132738736805155/ หรือเว็บไซต์ชมรมพนักงาน มข. http://u-staff.kku.ac.th/

ที่มา : http://goo.gl/zbHiLi