บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา วอน รมว.ศธ คนใหม่ ดูแล พนง.มหาวิทยาลัย ต่อเนื่อง

chai30

อาจารย์ชนะชัย บุญเพิ่ม

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏอุดรธานี

พนง.มหาวิทยาลัย  วอนผู้บริหารปฏิบัติตามตามมติ ครม.  7 พ.ค.56  ปรับเงินเดือนพนักงานฯเก่าเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี  หลังพบกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็กยังเพิกเฉย

ตามที่มีกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์  ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาชิก เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพันธมิตร กล่าวว่า ไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก็ควรต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและต้องสานงานต่อจาก รัฐมนตรีท่านเดิม หลังจากเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556  ครม.อนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,014 ล้านบาท  ปี  2556 เป็นจำนวนเงิน 4,260 ล้านบาท  และปี  2557 เป็นจำนวนเงิน 4,516 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,792 ล้านบาท  ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555

“ถือว่า เป็นมติ ครม. ที่ปรับเงินเดือนพนักงานฯเก่าเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี และตอนนี้ มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ได้ทยอยปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบายรัฐบาลแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ปรับ แต่กลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็กยังคงเพิกเฉยต่อมติ ครม. ดังกล่าวนี้”

รศ. ดร. วีรชัย กล่าวว่า บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากว่าแสนคน 70% คือพนักงานมหาวิทยาลัย จึงอยากให้ทุกอย่างมีความเป็นธรรม  วอนขอผู้บริหารปฏิบัติตามตามมติ ครม. และนโยบายของรัฐบาล เพื่อขวัญกำลังใจ พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศคือกลไกหลักในการขับเคลื่อนการแก้โจทย์ปัญหาของประเทศ เป็นกำลังหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน    และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง “การพัฒนากำลังคนและสังคมที่มีคุณภาพ” มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ (Soft & Hard Infrastructures)

ด้านดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกเครือข่าย มก.และพันธมิตร กล่าวเสริมว่า นอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่รอการเยียวยาจากมติ ครม. ดังกล่าวแล้ว ยังมีกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ได้ทำตามนโยบายรัฐบาลที่ระบุให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท เท่าที่ทราบบางมหาวิทยาลัยยังจ้างพนักงานเงินรายได้วุฒิปริญญาตรีเดือนละ 9,000 กว่าบาท จึงขอฝากท่านที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้ด้วย

ส่วนอ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หนึ่งในสมาชิกเครือข่าย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศรอการปรับเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ ซึ่งขอวิงวอนให้ผู้บริหารปฏิบัติตาม เพื่อลดปัญหาการทยอยลาออกเพื่อไปสมัครงานในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ

ขณะที่อาจารย์ชนะชัย บุญเพิ่ม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สมาชิกเครือข่าย กล่าวว่า เครือข่ายสภาคณาจารย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่อยากให้ประเด็นการเพิกเฉยของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยต่างๆ นำไปสู้การฟ้องร้องศาลปกครอง เพราะจะไม่ส่งผลดีต่อทุกฝ่าย จึงขอวิงวอนให้ปฏิบัติตามมติ ครม. ล่าสุด

 

ที่มา:สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/xty7uw