แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนสถานพยาบาลหลักเป็นรพ.ศรีนครทร์

ตามที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณะแพทยศาสตร์ ให้ญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถโอนสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลอื่นๆ มาใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2557 ได้อนุมัติให้โอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล ของญาติสายตรงได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการขอขึ้นทะเบียนหรือเปลี่ยนสถานพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม ตามเอกสารแนวทางปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสถานพยาบาลหลักเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อคุณมนูญ บรรณวงศิลป์ หัวหน้างานสวัสดิการ หรือคุณนิภาพร คุณสิงห์ โทรศัพท์ 40100,40101 งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่มา : http://my.kku.ac.th/webboard/index.php?topic=216.0