ข้อเสนอของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดข้อเสนอของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/สกอ.20110521111646