ประชุมร่าง พรบ.บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

ประชุมร่าง พรบ.บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้..
1.ให้คณะกรรมการบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากำหนดอัตราเงินเดือน โดยคำนึงถึงการไม่ได้รับบำนาญ สวัสดิการและการรักษาพยาบาล และสร้างแรงจูงให้ผู้ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาทำงาน…ให้พนักงานเงินรายได้ ได้รับในอัตราเดียวกันด้วย
2.ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนได้รับอะไรเพิ่มขึ้น ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับด้วย รวมถึงค่าเสียงภัยของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคใต้

ประชุมร่าง พรบ.บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา