เครือข่ายพนักงานในมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาครบ 1 ปี

Untitled-2

ที่มา ไทยรัฐชนออนไลน์ :http://www.thairath.co.th/content/edu/335108

เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะจัดงานครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งเครือข่ายฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ThaiPBS ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั่วประเทศ ลงทะเบียนร่วมงานอย่างคับคั่ง

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวว่า “จากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏความเหลื่อมล้ำในการบริหารจัดการ อีกทั้ง 13 ปีที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนมารองรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทหนึ่ง และในอนาคตยังเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้าราชการจะทยอยเกษียนอายุราชการไป

อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน จนกระทั่งหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้หันมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ขณะนี้ ผู้บริหารหลายมหาวิทยาลัยเข้าใจข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และเริ่มปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัยของตนเองให้ดีขึ้น แต่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ป้องกันการกลั่นแกล้ง และเพื่อศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ก็จะได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ ซึ่งมี นายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และได้ให้เกียรติผู้แทนของเครือข่ายฯ เป็นอนุกรรมการในชุดนี้ 2 ท่าน

ทั้งนี้ ถึงแม้เครือข่ายจะก่อตั้งมาเพียง 1 ปีเท่านั้น แต่การดำเนินการดังกล่าวถือว่ามีความรวดเร็วโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการกดดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่น การมาสัมมนาทางวิชาการกันในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเหลื่อมล้ำในการบริหารบุคลากรและแนวทางแก้ไขของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะมุ่งประเด็นการพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย เสรีภาพทางวิชาการ และการเป็นที่พึ่งของสังคมอีกด้วย” ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวในที่สุด

สำหรับการสัมมนาครบ 1 ปี เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้ จะมีการปาถกฐาพิเศษ จาก นายมีชัย ฤชุพันธ์ และมีผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาตอบรับร่วมเป็นผู้เสวนาหลายท่าน เช่น ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น.

ที่มา:http://www.thairath.co.th/content/edu/335108