ความเป็นมา

ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดจ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ซึ่งมีนายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธาน ต่อมาในปี 2551 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มรับบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา พนักงานมหาวิทยาลัย มีอยู่ 3 ประเภท ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย) และพนักงานมหาวิทยาลัยองค์กรในกากับ (ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายได้ของหน่วยงานนั้นๆ)

ทั้งนี้ เมื่อประมาณปลายเดือน ธันวาคม 2549 จากการประชุม “อธิการบดีพบพนักงานมหาวิทยาลัย” ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้รวมตัวกันเพื่อร่วมหารือถึงการจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งมวลในการประสานงาน อำนวยความสะดวก รักษาและพิทักษ์สิทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกันร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น มีการจัดประชุมกันในเดือนธันวาคม 2550 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งกรรมการในการจัดตั้งองค์กรศูนย์กลางพนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มแรกจะจัดตั้งเป็นสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการปรึกษาหารือกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร นางบุปผา ชอบใช้ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง น.ส.อุ่นเรือน มงคลชัย รักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ในขณะนั้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำให้เรื่องการจัดตั้งองค์กรศูนย์กลางพนักงานมหาวิทยาลัยชะลอไว้ และชื่อองค์กรลงตัวที่ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย

ต่อมาเครือข่ายพนักงานได้ร่วมกันยกร่างประกาศมหาวิทยาลัย และเสนอให้มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี เห็นชอบและลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1101/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดตั้งชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้ชื่อย่อว่า ชพ.มข. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน และได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2746/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2551-2552 โดยมีนายพิเชษฐ เรืองสุขสุด อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนแรก และมีคณะกรรมการบริหารอีกจานวน 19 คน จวบจนครบวาระ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553-2555 (วาระ 23 มิ.ย. 53 – 22 มิ.ย. 55) ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 มี นายพิเชษฐ เรืองสุขสุด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง และหลังจากหมดวาระลง มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2555 วาระตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2557 มี รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร เป็นประธานชมรม