โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุดที่ (ปัจจุบัน) วาระ  1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2557  

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คณะ/หน่วยงาน

ตำแหน่ง

1

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ

2

นายบัญชา  พระพล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร

3

ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ รองประธานกรรมการฝ่ายนิติการ

4

ผศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

5

นางสาวปิยะธิดา ชอบใช้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

6

นายศักดิ์สุริยา  ไตรยราช วิทยาเขตหนองคาย กรรมการฝ่ายบริหาร

7

นายภาณุ  อุดมเพทายกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการฝ่ายบริหาร

8

ผศ.ดร.วิทยา  เงินแท้ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการฝ่ายนิติการ

9

นายคมน์  เหลืองทองคำ กองการเจ้าหน้าที่ กรรมการฝ่ายนิติการ

10

นางภรฏา  สุทธิพงษ์ประชา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กรรมการฝ่ายนิติการ

11

ผศ.พิเชษฐ เรืองสุขสุด คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการวิชาการ

12

นางสาวอนงค์นาถ  โยคุณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการวิชาการ

13

นางจำเนียร  พัฒนจักร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

14

นางสาวอรสา  จุลมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

15

นางสาวสุภัสสรา  วงศ์แสน คณะแพทยศาสตร์ (รพ.ศรีฯ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

16

นายสังเวียน  จรเกษ ร.ร.สาธิตฯ ศึกษาศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

17

นายสันติ คู่กระสังข์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

18

นางฐิติยา  สมทรัพย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เหรัญญิก

19

นายภาสกร  เตือประโคน กองกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ

20

นายสมโชค  เพ็งลี คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุดที่ 2  วาระ 23 มิ.ย. 2553 – 22 มิ.ย. 2555 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คณะ/หน่วยงาน

ตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เรืองสุขสุด คณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ

2

นายบัญชา  พระพล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองประธานกรรมการ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ

4

นายศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รองประธานกรรมการ

5

นางสาวชมนาด บุญอารีย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ รองประธานกรรมการ

6

นางสาวอรสา  จุลมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ

7

ดร.อิศรา  ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ

8

นายศักดิ์สุริยา  ไตรยราช วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ  เริ่มสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ

10

ดร.คำสิงห์  นนเลาพล คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ

11

นายภาณุ  อุดมเพทายกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ

12

นางจำเนียร  พัฒนจักร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กรรมการ

13

นายวีระศักดิ์  แสนสะอาด สำนักงานกฎหมาย กรรมการ

14

ดร.ธนา  ราษฎร์ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

15

นางสาวอนงค์นาถ  โยคุณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ

16

นายพลฤทธิ์  จุลมนต์ คณะเทคโนโลยี กรรมการ

17

นางสาวรัชนีกร  ทองบ่อ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ

18

นายอนัน  เค้าสิม คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

19

นางสาวจิณห์จุฑาดา  ชินธนาชัยโรจน์ สำนักงานกฎหมาย กรรมการ

20

นายรุ่ง  ภัทรอมรกุล กองอาคารและสถานที่ กรรมการ

21

นายกุลวรรธ  สุริยะศรี กองอาคารและสถานที่ กรรมการ

22

นายธัญวุฒิ  ธรรมรังรอง กองคลัง กรรมการ

23

นายภาสกร  เตือประโคน กองกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ

24

นายกอปรพล  ชัยเดชทยากุล สำนักงานอธิการบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุดที่ 1  วาระ 23 มิถุนายน 2551 – 22 มิถุนายน 2553 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คณะ/หน่วยงาน

ตำแหน่ง

1

นายพิเชษฐ เรืองสุขสุด คณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ

2

นายบัญชา  พระพล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รองประธานกรรมการ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ

4

นายศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รองประธานกรรมการ

5

นายเชษฐา  งามจรัส คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองประธานกรรมการ

6

นางสาวอรสา  จุลมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ

7

นางสาวณัฐพัชร์  สีสมน้อย คณะนิติศาสตร์ กรรมการ

8

นางสาวมัลลิกา  บุญมี คณะเทคโนโลยี กรรมการ

9

นายจักรพงษ์  นนท์ไทย วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ

10

นายภาคภูมิ  ทิทา สำนักงานอธิการบดี กรรมการ

11

นายนิคม  นามโคตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กรรมการ

12

นางจำเนียร  พัฒนจักร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กรรมการ

13

นางจิราภรณ์  ทัพซ้าย คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ

14

นางสาวเกษราภรณ์  สรวลเส คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ

15

นางสาวอนงค์นาถ  โยคุณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ

16

นายพลฤทธิ์  จุลมนต์ คณะเทคโนโลยี กรรมการ

17

นางสาวรัชนีกร  ทองบ่อ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ

18

นายอนัน  เค้าสิม คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตวรรณ  ศรีตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

20

นายภาสกร  เตือประโคน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ