ประกาศ

หลักเกณฑ์การจ้าง การทำสัญญาจ้าง


หลักเกณฑ์การตัดโอนอัตราและเปลี่ยนตำแหน่ง


หลักเกณฑ์การประเมิน


หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ


หลักเกณฑ์การย้ายพนักงาน


 หลักเกณฑ์การลาออกจากราชการ


หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน


หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลภายนอกตามยุทธศาสตร์