ข่าวทั้งหมด
 • รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองปรานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เดินทางแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ในโอกาสได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.กริช […]

  ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมฯ นายบัญชา  พระพล รองปรานชมรมฯ และ นายภาสกร เตือประโคน กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เดินทางแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน ในโอกาสได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.กริช […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานร่วมระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรียนประชาคมชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่ได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากประชมคม จำนวน 5 ครั้ง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ทางชมรมเห็นว่าควรจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถตอบแบบสอบทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/Fzrgfk ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง กรรมการบริหารชมรมฯ สามารถดูร่างประกาศกองทันสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ที่ http://u-staff.kku.ac.th/?p=219

  ระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

  ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานร่วมระดมความเห็นแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรียนประชาคมชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน ตามที่ได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นจากประชมคม จำนวน 5 ครั้ง ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ทางชมรมเห็นว่าควรจะมีการรับฟังความเห็นจากประชาคมอย่างทั่วถึง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล โดยสามารถตอบแบบสอบทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/Fzrgfk ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง กรรมการบริหารชมรมฯ สามารถดูร่างประกาศกองทันสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ที่ http://u-staff.kku.ac.th/?p=219

  Continue Reading...

 • รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเวทีระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …  ซึ่งกำหนดจัด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. […]

  ขอเชิญเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเวทีระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …  ซึ่งกำหนดจัด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 56 เวลา 14.30-15.30 น. […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ รองประธานชมรมพนักงานฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ […]

  ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

  ชมรมพนักงาน มข. แสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ รองประธานชมรมพนักงานฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์ […]

  Continue Reading...

 • ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร กล่าวว่า […]

  ชมรมพนักงานฯ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่

  ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  ประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ชมรมพนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร กล่าวว่า […]

  Continue Reading...

 • จากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุน (ตามเอกสารแนบ) โดยในระเบียบนั้นมีสิ่งที่สาคัญที่ยังตกหล่น และในที่ประชุมได้ผู้ถึงดังนี้ 1. วิธีการเป็นสมาชิกของกองทุน เกิดขึ้นโดยการสมัคร หรือ บังคับให้เป็นสมาชิก และครอบคลุมถึงพนังงาน/บุคลากรอื่นใดบ้าง […]

  สรุปการประชุมกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

  จากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการร่างระเบียบ ว่าด้วยกองทุน (ตามเอกสารแนบ) โดยในระเบียบนั้นมีสิ่งที่สาคัญที่ยังตกหล่น และในที่ประชุมได้ผู้ถึงดังนี้ 1. วิธีการเป็นสมาชิกของกองทุน เกิดขึ้นโดยการสมัคร หรือ บังคับให้เป็นสมาชิก และครอบคลุมถึงพนังงาน/บุคลากรอื่นใดบ้าง […]

  Continue Reading...

 • ที่มา มติชนออนไลน์ :http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364358740&grpid=03&catid&subcatid เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะจัดงานครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งเครือข่ายฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556  ณ  ห้องคอนเวนชั่น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ThaiPBS ถนนวิภาวดีรังสิต  […]

  เครือข่ายพนักงานในมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาครบ 1 ปี ย้ำจุดยืน “มุ่งพัฒนาการอุดมศึกษาไทย”

  ที่มา มติชนออนไลน์ :http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364358740&grpid=03&catid&subcatid เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะจัดงานครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งเครือข่ายฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556  ณ  ห้องคอนเวนชั่น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ThaiPBS ถนนวิภาวดีรังสิต  […]

  Continue Reading...

 • ที่มา ไทยรัฐชนออนไลน์ :http://www.thairath.co.th/content/edu/335108 เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะจัดงานครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งเครือข่ายฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น […]

  เครือข่ายพนักงานในมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาครบ 1 ปี

  ที่มา ไทยรัฐชนออนไลน์ :http://www.thairath.co.th/content/edu/335108 เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย จะจัดงานครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งเครือข่ายฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น […]

  Continue Reading...

 • ประชุมร่าง พรบ.บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้.. 1.ให้คณะกรรมการบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากำหนดอัตราเงินเดือน โดยคำนึงถึงการไม่ได้รับบำนาญ สวัสดิการและการรักษาพยาบาล และสร้างแรงจูงให้ผู้ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาทำงาน…ให้พนักงานเงินรายได้ ได้รับในอัตราเดียวกันด้วย 2.ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนได้รับอะไรเพิ่มขึ้น ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับด้วย รวมถึงค่าเสียงภัยของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคใต้

  ประชุมร่าง พรบ.บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

  ประชุมร่าง พรบ.บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้.. 1.ให้คณะกรรมการบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากำหนดอัตราเงินเดือน โดยคำนึงถึงการไม่ได้รับบำนาญ สวัสดิการและการรักษาพยาบาล และสร้างแรงจูงให้ผู้ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาทำงาน…ให้พนักงานเงินรายได้ ได้รับในอัตราเดียวกันด้วย 2.ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนได้รับอะไรเพิ่มขึ้น ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับด้วย รวมถึงค่าเสียงภัยของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคใต้

  Continue Reading...

 • ดาวน์โหลดข้อเสนอของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/สกอ.

  ข้อเสนอของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย

  ดาวน์โหลดข้อเสนอของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/สกอ.

  Continue Reading...